Belangrijke EU-Contactcomité-publicaties

 • Verklaringen van het EU-Contactcomité

 • Resoluties van het EU-Contactcomité

 • Controlecompendium “Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt”
  Midden 2018 publiceerde de Europese Rekenkamer namens het Contactcomité een overzicht van het werk van rekenkamers in de Europese Unie over maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid en ter bevordering van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit controlecompendium was gebaseerd op controleverslagen van de rekenkamers van dertien EU-lidstaten, waaronder het Rekenhof, en de Europese Rekenkamer uit de periode 2013-2017.
 • Controlecompendium “Volksgezondheid”
  Eind 2019 werd een controlecompendium gepubliceerd over belangrijke aspecten van de volksgezondheid. Het was gebaseerd op controleverslagen van de rekenkamers van 23 EU-lidstaten, waaronder het Rekenhof, en de Europese Rekenkamer uit de periode 2014-2019.
 • Controlecompendium “Respons op COVID-19”
  Midden 2021 werd een controlecompendium gepubliceerd met samenvattingen van verslagen die in 2020 werden gepubliceerd door elf rekenkamers van de EU, waaronder het Rekenhof, ingedeeld in vijf prioritaire gebieden: volksgezondheid, digitalisering, sociaal-economische respons, overheidsfinanciën, en algemene respons op verschillende overheidsniveaus.

Belangrijke INTOSAI-publicaties

Belangrijke EUROSAI-publicaties

Deelname Rekenhof aan internationale vergaderingen en activiteiten

Deelname aan high level-vergaderingen en -activiteiten

Vertegenwoordigers van het Rekenhof nemen deel aan de plenaire vergaderingen van de hoogste organen van de internationale samenwerkingsverbanden van rekenkamers, met name:

In het kader van het EU-Contactcomité wisselen de EU-contactambtenaren (EU Liaison Officers) van de rekenkamers informatie uit over tal van aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Zij overleggen in plenaire vergaderingen, ter voorbereiding van de vergaderingen van de voorzitters van rekenkamers.

Het Rekenhof kan een mandaat vervullen in het bestuursorgaan van die internationale samenwerkingsverbanden; zo was of is het lid van:

Vertegenwoordigers van het Rekenhof nemen ook deel aan bepaalde high level-symposia en -conferenties georganiseerd door internationale samenwerkingsverbanden van rekenkamers, in de eerste plaats:

Deelname aan thematische vergaderingen en activiteiten

Het Rekenhof neemt deel aan thematisch gespecialiseerde werkgroepen van de internationale samenwerkingsverbanden van rekenkamers. Zijn vertegenwoordigers nemen niet alleen deel aan de plenaire vergaderingen maar ook aan bepaalde technische vergaderingen. Zij zijn betrokken bij de operationele planning, dragen actief bij aan bepaalde samenwerkingsactiviteiten ter uitvoering van die planning en geven presentaties of schrijven bijdragen voor publicaties, o.m. over het auditwerk van het Rekenhof. Soms neemt het Rekenhof deel aan gezamenlijke audits die deze entiteiten opzetten. Personeelsleden van het Rekenhof kunnen ook deelnemen aan internationale opleidingen (seminaries, workshops) georganiseerd door die entiteiten.

Het gaat met name om:

EU-Contactcomité

Het Rekenhof heeft afgevaardigden in de volgende werkgroepen van het Contactcomité:

Het Rekenhof nam binnen de btw-werkgroep deel aan volgende gezamenlijke audits:

INTOSAI

 • Subcommissie voor interne controlenormen
  Van 2001 tot 2010 leidde het Rekenhof deze subcommissie; in die hoedanigheid was het verantwoordelijk voor het uitwerken van vier INTOSAI-richtlijnen voor de overheidssector, met name de richtlijnen over organisatiebeheersing, risicobeheer, onafhankelijkheid van interne audit en samenwerking tussen rekenkamers en interne auditors (INTOSAI GOV 9100, 9130, 9140 en 9150).
  Voor meer informatie: jaarverslag 2010.
  Sinds 2010, onder Pools voorzitterschap, werkt het Rekenhof, samen met de Nederlandse Algemene Rekenkamer, hoofdzakelijk aan de herziening van INTOSAI-normering over interne audit in de overheidssector.
 • Werkgroep big data
  Sinds 2020 is het Rekenhof lid van de werkgroep big data. In deze werkgroep worden informatie en ideeën uitgewisseld over het gebruik van data-analyse bij rekenkamers.
 • Forum van rekenkamers met rechtsprekende opdracht
 • INTOSAI Development Initiative (IDI)
  Het Rekenhof maakt gebruik van bepaalde handleidingen van IDI en neemt deel aan bepaalde seminaries en opleidingen georganiseerd door IDI.

EUROSAI

Doelstelling 1 ‘Professionele samenwerking’, strategisch plan 2017-2024

Het Rekenhof draagt bij aan de operationele planning en neemt actief deel aan bepaalde projecten.

Doelstelling 2 ‘Professionele normen’, strategisch plan 2011-2017

Het Rekenhof leidde de operationele samenwerking tussen EUROSAI en ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing), de Europese organisatie van interne auditors. Dit resulteerde in meerdere gemeenschappelijke documenten en een afsluitend seminarie.

AISCCUFF

 • Top Congres van Aisccuf
  In 2018 werd het eerste jongerencongres van Aisccuf (Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l’usage du français, de organisatie van Franstalige rekenkamers) gehouden. Het Rekenhof nam eraan deel. Na een heel positieve evaluatie van het congres heeft Aisccuf besloten deze ontmoeting tussen jonge medewerkers rond thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van rekenkamers, elke twee jaar te organiseren.

Audit van internationale organisaties

In het recente verleden stond het Rekenhof, samen met andere rekenkamers, in voor de externe audit van de Europese ruimtevaartorganisatie (European Space Agency, ESA) en de Europese meteorologische organisatie (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF).

Gedurende vele jaren, tot in 2018, leidde een lid van het Rekenhof het externe auditorgaan van de organisatie voor samenwerking op gebied van defensiematerieel (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement / Organisation for Joint Armament Co-operation, OCCAR). Vertegenwoordigers nemen nog steeds in het bijzonder deel aan de externe audit van het A400M-programma (militaire transportvliegtuigen).

Een ander lid van het Rekenhof is externe auditor bij het Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies voor de rekeningen 2019-2024.

Ten slotte vervult een lid van het Rekenhof het mandaat van externe auditor bij de Organisation internationale de la Francophonie voor de rekeningen 2022-2025.

Bilaterale samenwerking

Het Rekenhof heeft nauwe contacten en werkt samen met de zusterinstellingen van de buurlanden, in de eerste plaats met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Franse Rekenhof, soms ook via gezamenlijke audits over bepaalde beleidsdomeinen, bv. de audit “Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen” (2008 en 2013)

Het Rekenhof heeft jaarlijks overleg met het Belgische lid van de Europese Rekenkamer.

Verder ontvangt het Rekenhof delegaties van buitenlandse rekenkamers en/of buitenlandse parlementen, vaak van landen in ontwikkeling, voor studiebezoeken van korte duur. Dergelijke bezoeken kunnen leiden tot of het gevolg zijn van bilaterale samenwerkingsakkoorden met bepaalde rekenkamers.

Het Rekenhof ontvangt soms ook delegaties van internationale organisaties in het kader van informatieve missies, in de eerste plaats van het Internationaal Muntfonds (IMF) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Actualiteit

U vindt informatie over recente internationale vergaderingen en activiteiten waarbij het Rekenhof betrokken was in de rubriek ‘Actua’.

Beschikbare informatiebronnen inzake buitenlandse rekenkamers en internationale samenwerking

 

Op deze pagina