Privacyverklaring

Privacyverklaring ten aanzien van bezoekers

Deze privacyverklaring is bedoeld om de bezoekers van de website van het Belgische Rekenhof te informeren

Privacyverklaring met betrekking tot de wettelijke opdrachten van het Rekenhof

Deze verklaring beschrijft de manier waarop het Rekenhof in het kader van zijn wettelijke opdrachten de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en welke rechten u heeft, wanneer het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt.

Privacybeleid Bescherming persoonlijke levenssfeer – Mandatenlijsten en vermogensaangiften

Dit beleid beschrijft hoe het Rekenhof bij de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten met betrekking tot de mandatenlijsten en vermogensaangiften van openbare mandatarissen en hoge ambtenaren, de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en wat uw rechten zijn als het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt.

Op deze pagina