Veelgestelde vragen

Opdrachten en bevoegdheden van het Rekenhof

 • Het Rekenhof doet voornamelijk financiële controles, wettigheidscontroles en controles van de goede besteding van de overheidsmiddelen. De controles gaan over de uitgaven en ontvangsten van de federale Staat, van de gemeenschappen en van de gewesten en de provincies.

  Over de resultaten van deze drie soorten controles wordt regelmatig verslag uitgebracht aan de verschillende parlementen.

  Daarnaast heeft het Rekenhof ook een rechtsprekende opdracht ten aanzien van rekenplichtigen. Het krijgt ook bij wet, decreet of ordonnantie specifieke opdrachten, zoals de controle van de mandatenlijsten of de verkiezingsuitgaven.

 • Het Rekenhof controleert de federale Staat, de gemeenschappen en gewesten en de provincies maar niet de steden en gemeenten. Het controleert zowel de overheidsdiensten als de overheidsinstellingen die ervan afhangen. 

 • Het Rekenhof formuleert opmerkingen, oordelen en aanbevelingen. Tijdens de tegensprekelijke fase van een audit worden de administraties en de bevoegde ministers geraadpleegd, zodat die hun argumenten over de juistheid van de vaststellingen kunnen meedelen.

  Vervolgens worden de afgeronde audits bezorgd aan de parlementen, zodat die hun controle op de uitvoerende macht welingelicht kunnen uitoefenen.

 • Het Rekenhof is een collaterale instelling van het federale parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers). Daardoor krijgt het Rekenhof jaarlijks een dotatie die de Kamer vaststelt.

  Het Rekenhof bepaalt zelf zijn controle- en communicatieprocedures en –methodes. Het houdt daarbij rekening met de internationale auditnormen.

  Daarnaast heeft het Rekenhof een ethische code opgesteld voor zijn leden en personeel. Deze code bevat en omschrijft de waarden van onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, loyauteit en respect. Elke medewerker verbindt zich ertoe die in acht te nemen bij zijn dagelijkse werkzaamheden.

 • Naast zijn wettelijke verplichtingen van financiële controle werkt het Rekenhof jaarlijks zelf een auditprogramma uit volgens een analyseschema waarmee het prioriteiten kan stellen voor de meest relevante onderwerpen. Ook kunnen de parlementen het Rekenhof verzoeken een bepaalde audit uit te voeren.

 • Het Rekenhof plant eerst en vooral zijn activiteiten. Het definieert zijn controledoelstellingen in meerjarige strategische plannen en in jaarlijkse operationele plannen en beheersplannen.

  De activiteitenprogramma’s omvatten de jaarlijkse controles die het Rekenhof overeenkomstig de wet moet uitvoeren en de thematische controles die het zelf heeft geselecteerd.

  De controles vinden a posteriori plaats, dat wil zeggen als het beslissingsproces bij de gecontroleerde overheden is afgerond. Ze worden uitgevoerd door auditteams in samenwerking met de betrokken administraties. De teams werken op basis van verantwoordingsstukken. Ze moeten hun vaststellingen, opmerkingen, oordelen en aanbevelingen onderbouwen met bewijzen.

  Vervolgens worden de ontwerpverslagen in een tegensprekelijke procedure besproken met de betrokken administraties en ministers. Die krijgen zo de gelegenheid hun standpunt over de controleresultaten toe te lichten.

  De conclusies van de tegensprekelijke procedure worden opgenomen in het verslag dat wordt bezorgd aan het bevoegde parlement. 

Publicaties van het Rekenhof

 • Het Rekenhof publiceert voornamelijk boeken en specifieke verslagen.

  Het geeft elk jaar een overzicht van zijn activiteiten in een jaarverslag.

  Al die documenten zijn beschikbaar op deze website.

  Op de website staan ook de anoniem gemaakte arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken in het kader van zijn rechtsprekende opdracht. 

  De verslagen over de certificering en de commentaar op de rekeningen van de administraties en de openbare instellingen worden gepubliceerd in de verschillende boeken van het Rekenhof gericht aan het parlement van het betreffende overheidsniveau. Ze worden eveneens gepubliceerd op deze website.

Werken bij het Rekenhof

 • Het Rekenhof heeft nagenoeg 500 Franstalige en Nederlandstalige personeelsleden in dienst.

  Het gaat vooral om auditeurs en controleurs, die de leden van het Rekenhof bijstaan bij de uitoefening van hun opdrachten. Het Rekenhof werft ook regelmatig personeel aan voor de ondersteunende diensten (vertaaldienst, IT, human resources, secretariaat, logistieke ondersteuning).

  De auditeurs en controleurs voeren begrotingsanalyses uit, financiële audits, certificeringen van overheidsrekeningen, wettigheidsaudits of audits van de goede besteding van overheidsmiddelen. Daarnaast werken ze mee aan specifieke opdrachten zoals de controle van de mandatenlijsten of de verkiezingsuitgaven.

 • Bij het Rekenhof zijn de meeste betrekkingen statutair. Voor tijdelijke of specifieke behoeften zijn er ook contractuele jobs.

  De personeelsleden worden aangeworven via vergelijkende examens na selectieprocedures die worden opgesteld op grond van de functies die moeten worden ingevuld.

  De selecties worden aangekondigd op de website van het Rekenhof en via campagnes in de pers enz.

  Geslaagden worden in dienst genomen naarmate daar behoefte aan is. Statutaire medewerkers worden vastbenoemd na twee jaar stage in niveau A en na één jaar stage in de andere niveaus.

Rekenhof bezoeken

 • Het gedeelte van het Rekenhof dat is gehuisvest in het vroegere paleis van de graaf van Vlaanderen is elk jaar toegankelijk op 21 juli naar aanleiding van de nationale feestdag. Sommige jaren wordt het ook opengesteld voor het publiek op de Erfgoeddag van het Brussels Gewest, naargelang van het thema.

 • De bibliotheek van het Rekenhof is een privébibliotheek. Alleen het personeel van het Rekenhof kan documentatie raadplegen en uitlenen. Na schriftelijke toestemming van een van de griffiers kan een derde voor beperkte duur toegang krijgen tot de leeszaal.