Controleaanpak

Het Rekenhof oefent zijn controles op eigen initiatief uit. Dat algemene principe van onafhankelijkheid waarborgt de objectiviteit en onpartijdigheid. Daarnaast kunnen de parlementen, ter verbetering van hun informatie, het Rekenhof belasten met specifieke onderzoeksopdrachten.

Het Rekenhof bepaalt zelf de procedures en methodes om zijn controles uit te voeren en de resultaten ervan mee te delen. Het richt zich daarbij naar de internationale auditnormen.

Planning van de activiteiten

Het Rekenhof legt zijn controledoelstellingen vast in meerjarige strategische plannen en in jaarlijkse operationele plannen en beheersplannen. Die plannen omvatten:

  • de controles die het Rekenhof overeenkomstig de wet elk jaar moet doen;
  • de thematische controles die het Rekenhof vooral selecteert op basis van een regelmatige risicoanalyse, de interesses van de parlementen en de beschikbare middelen.

De controles worden gespreid over een controlecyclus van vijf jaar en bestrijken op een gediversifieerde en evenwichtige manier alle aspecten van het overheidshandelen.

Uitvoering van de activiteiten

De controles gebeuren a posteriori, d.w.z. nadat de beslissingsprocedure is doorlopen.

Ze worden uitgevoerd door controleteams, in samenwerking met de betrokken administraties, die vooraf over de controle worden ingelicht.

De controleteams werken op basis van verantwoordingsstukken die aan het Rekenhof worden bezorgd of van informatie die ze ter plaatse bij de gecontroleerde instantie verzamelen. Ze staven hun vaststellingen, oordelen en aanbevelingen met bewijsstukken.

Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof biedt de administraties en de ministers de gelegenheid hun standpunt mee te delen over de resultaten van zijn controles.

Deze tegensprekelijke procedure, die de rapportering aan de parlementen voorafgaat, is geformaliseerd en verloopt schriftelijk. De conclusies van de procedure worden opgenomen in het verslag dat het Rekenhof goedkeurt en aan de parlementen bezorgt.

Op deze pagina