Referentieteksten

Algemeen

Controlebevoegdheden en –opdrachten : basisteksten

Onderstaande teksten zijn raadpleegbaar op de website van de FOD Justitie.

Federale Staat

 • Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof (artikelen 5 en 5bis)
 • Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

Vlaamse Gemeenschap

 • Decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

Franse Gemeenschap

 • Decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

 • Decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap

Waals Gewest

 • Decreet van 15 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van het Waals gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle

Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

 • Ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle

Provincies

 • Provinciewet van 30 april 1836 (art. 66)
 • Provinciedecreet van 9 december 2005 (Vlaamse provincies)
 • Decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies

Europese Unie

Op deze pagina