Rekeningcommissarissen

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven draagt de rekeningcontrole bij de overheidsbedrijven op aan een college van commissarissen.

Eén of twee commissarissen moeten worden benoemd door het Rekenhof onder zijn leden en één of twee commissarissen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De wettelijke opdracht van deze colleges is de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening. De gemengde samenstelling van de colleges komt overeen met de aard van de autonome overheidsbedrijven en maakt het mogelijk controles uit te voeren uit het oogpunt van zowel het publiek recht als het privaatrecht.

De Koning of – indien het overheidsbedrijf de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht heeft – de algemene vergadering, stelt de bezoldiging van de commissarissen vast, die ten laste is van het overheidsbedrijf (artikel 25, § 5, van de vermelde wet).

De wetgever heeft daarnaast ook bepaald dat het Rekenhof bevoegd is om een toezicht ter plaatse te organiseren op de rekeningen en verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van taken van openbare dienst (artikel 27, §3, van de wet). Deze controle verloopt via de leden van het Rekenhof die lid zijn van het college van commissarissen.

Dit controlemodel werd door de wet- en decreetgever ook toegepast bij andere overheidsbedrijven en  gelijkaardige structuren bij de federale Staat, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.

Het Rekenhof maakt in zijn jaarlijks activiteitenverslag een overzicht bekend van de taken die de leden van het Rekenhof in hun hoedanigheid van lid van een college van commissarissen uitoefenen, samen met de bijhorende vergoedingen en de wettelijke basis. Deze informatie vind je hieronder:

Opdracht als rekeningcommissaris van de leden van het Rekenhof in 2022

Overheidsbedrijf Lid (Leden) van het Rekenhof Wettelijke basis Jaarlijkse bruto-vergoeding in euro
Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) Florence Thys Decreet van 09.01.2003, art. 45 8.500,00
Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) Hilde François Wet van 18.12.2002, bijlage II, art. 13 (samenwerkingsakkoord van 24.5.2002) 2.487,72
Apetra Hilde François Wet van 26.01.2006, art. 37 en 39bis, § 2 8.021,16
Astrid Dominique Guide Wet van 08.06.1998, art. 18 4.375,00
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) Tine Debusschere Wet van 03.11.2001, art. 5bis

-

bpost Hilde François
Philippe Roland
Wet van 21.03.1991, art. 25 42.830,43 42.830,43
Chantier de créosotage Bruxelles Pierre Rion
Walter Schroons
Wet van 21.03.1991, art. 25 3.197,79
3.197,79
De Leewe II Jan Debucquoy
Pierre Rion
Wet van 21.03.1991, art. 25 -
Enabel Walter Schroons Wet van 23.11.2017, art. 40 15.000,00
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) Alain Bolly Waalse Huisvestingscode van 29.10.1998, art. 185bis 8.500,00
Fonds Écureuil de la Communauté française Alain Bolly Decreten van 20.06.2002 en 09.01.2003 5.000,00
HR Rail Walter Schroons Koninklijk besluit van 11.12.2013, art. 55 16.175,91
Infrabel Pierre Rion
Rudi Moens
Wet van 21.03.1991, art. 25 28.344,00
28.344,00
Institut de la formation en cours de carrière (IFC) – Communauté française Florence Thys Decreet van 09.01.2003 2.500,00
Nationale Loterij Jan Debucquoy Wetten van 22.07.1991 en 19.04.2002, art. 20 19.191,66
NMBS Pierre Rion
Rudi Moens
Wet van 21.03.1991, art. 25 33.901,09
33.901,09
Office de la naissance et de l’enfance (ONE) – Communauté française Olivier Hubert Decreet van 09.01.2003 17.500,00
Paleis voor Schone Kunsten Vital Put
Florence Thys
Wet van 07.05.1999, art. 15 5.000,00
5.000,00
Proximus Jan Debucquoy
Dominique Guide
Wet van 21.03.1991, art. 25 33.697,71
33.697,71
Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) Florence Thys Decreten van 14.07.1997 en 09.01.2003 17.500,00
skeyes Hilde François
Philippe Roland
Wet van 21.03.1991, art. 25 17.738,38 17.738,38
Société publique de gestion de l’eau (SPGE) – Région wallonne Alain Bolly Gecoördineerd Waterwetboek van 03.03.2005, art. D 331 10.557,53
Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) Philippe Roland Decreet van 10.03.1994, art. 10 8.500,00
Société wallonne des eaux (SWDE) Olivier Hubert Gecoördineerd Waterwetboek van 03.03.2005, art. D 379 10.444,01
Société wallonne du crédit social (SWCS) Alain Bolly Waalse Huisvestingscode van 29.10.1998, art. 175.15 -
Société wallonne du logement (SWL) Olivier Hubert Waalse Huisvestingscode van 29.10.1998, art. 116 -
SPV 162 Alain Bolly
Walter Schroons
Wet van 21.03.1991, art. 25 1.065,93
1.065,93
SPV Brussels Port Alain Bolly
Walter Schroons
Wet van 21.03.1991, art. 25 1.065,93
1.065,93
SPV Zwankendamme Alain Bolly
Walter Schroons
Wet van 21.03.1991, art. 25 1.598,89
1.598,89
Tuc Rail Olivier Hubert
Walter Schroons
Wet van 21.03.1991, art. 25 6.395,57
6.395,57
Wetenschapspark Leuven Noord Pierre Rion
Rudi Moens
Oprichtingsakte van 10.12.2020 -
Woodprotect Pierre Rion
Walter Schroons
Wet van 21.03.1991, art. 25 1.598,89
1.598,89
Wallonie-Bruxelles Enseignement Florence Thys Decreet van 09.01.2003 8.500,00
Ypto Hilde François
Philippe Roland
Wet van 21.03.1991, art. 25 3.730,75
3.730,75

Op deze pagina