Organisatie

 

Het Rekenhof wordt gevormd door een college van twaalf leden dat wordt bijgestaan door een ambtenarenkorps.

College

De leden van het Rekenhof worden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar. Om hun onafhankelijkheid en hun onpartijdigheid te waarborgen, heeft de wetgever een stelsel van onverenigbaarheden en verbodsbepalingen ingevoerd. De wedden en pensioenen van de leden van het Rekenhof zijn bij wet vastgelegd.

Het Rekenhof is samengesteld uit een Nederlandse kamer en een Franse kamer, die samen de algemene vergadering vormen. Elke kamer bestaat uit een voorzitter, vier raadsheren en een griffier. De oudstbenoemde voorzitter en griffier dragen respectievelijk de titel van eerste voorzitter en hoofdgriffier.

Algemene vergadering

Nederlandse Kamer

H. François
Eerste voorzitter

Councillors

  • J. Debucquoy
  • R. Moens
  • V. Put
  • W. Schroons

Griffier

  • T. Debusschere

Franse Kamer

F. Thys
Voorzitster

Councillors

  • P. Rion
  • D. Guide
  • O. Hubert
  • C. Rappe

Hoofdgriffier

  • A. Bolly

 

De algemene vergadering is bevoegd voor de dossiers betreffende de federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Duitstalige Gemeenschap, de openbare instellingen die ervan afhangen, alsook voor de interpretatie van de Europese en de federale regelgeving.

De Nederlandse kamer is exclusief bevoegd voor de dossiers betreffende de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de openbare instellingen die ervan afhangen en de Vlaamse provincies.

De Franse kamer is exclusief bevoegd voor de dossiers betreffende de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest, de openbare instellingen die ervan afhangen en de Waalse provincies.

Administratieve diensten

De diensten van het Rekenhof zijn onderverdeeld in drie sectoren die samen tien directies omvatten. Die worden elk geleid door een eerste-auditeur-directeur.

Sector I is een ondersteunende sector. Hij bestaat uit de directie Coördinatie en Studies, die ook de griffie omvat, en de directie Algemene Zaken.

Sectoren II (federaal) en III (gemeenschappen en gewesten) zijn operationele sectoren. Ze zijn samengesteld uit directies die tot de financiële of tot de thematische pijler behoren.

De financiële pijler onderzoekt de begroting, verricht financiële audits en controleert de rekeningen van de overheidsdiensten en rekenplichtigen.

De thematische pijler verricht de audits naar de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen en de procedures, alsook naar de goede besteding van de overheidsgelden om de doelmatigheid, doeltreffendheid en zuinigheid van een dienst, een proces of een beleid te meten.

De indeling in sectoren sluit aan bij de bevoegdheden van de algemene vergadering, de Nederlandse kamer en de Franse kamer.

Human resources

Het Rekenhof benoemt en ontslaat zijn personeelsleden. Het bepaalt, onder toezicht van het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de personeelsformatie, het statuut en de wedden van het personeel. Het neemt zijn personeelsleden in dienst door middel van vergelijkende examens.

Het Rekenhof heeft ongeveer 500 personen in dienst, gelijkmatig verdeeld over Nederlandstaligen en Franstaligen. De meesten oefenen de functie van auditeur of controleur uit.

Dit organigram stelt de structuur van het Rekenhof voor. Voor meer informatie kan u bellen naar het nummer +32 2 551 81 11
Dit organigram stelt de structuur van het Rekenhof voor. Voor meer informatie kan u bellen naar het nummer +32 2 551 81 11

Op deze pagina