Visie en waarden

Missieverklaring

In zijn missieverklaring presenteert het Rekenhof zijn visie, de waarden die aan de basis liggen van een goede uitvoering van zijn werkzaamheden en de strategieën die het gebruikt om bij te dragen aan de verbetering van de werking van de overheid door zijn controles en de evaluatie van het overheidsbeleid.

Deontologische code

In zijn deontologische code presenteert het Rekenhof de waarden en principes die het optreden van de leden van het Rekenhof, zijn personeelsleden en alle contractueel verbonden personen die bijdragen aan de uitvoering van de opdrachten van het Rekenhof, sturen en ondersteunen, met name: integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, bekwaamheid, professioneel gedrag en tot slot vertrouwelijkheid en transparantie.

Een deontologisch college dat bestaat uit raadsheren en personeelsleden, heeft als opdracht adviezen of aanbevelingen uit te brengen over de toepassing en de interpretatie van de deontologische code. De organisatie en werking van het deontologisch college werden vastgesteld in een huishoudelijk reglement (beschikbaar in het Nederlands of het Frans).

Op deze pagina

    Documenten