Opvolging van de aanbevelingen voor de Vlaamse Gemeenschap

Werkwijze

Het Rekenhof beoordeelt de uitvoering van zijn aanbevelingen standaard op twee momenten. De eerste beoordeling vindt plaats 1 à 2 jaar na publicatie. Die beoordeling steunt op de jaarlijkse toelichting die de ministers in de beleids- en begrotingstoelichting geven over hun acties naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof. Voor de tweede beoordeling, 2 à 3 jaar na publicatiedatum, bevraagt het Rekenhof ook de geauditeerde.

Als het Rekenhof beslist dat verdere opvolging noodzakelijk is, volgen er, bij rapporten gepubliceerd vanaf 1 januari 2021, nog maximaal drie extra beoordelingsmomenten (doorgaans jaarlijks), zolang niet alle belangrijke aanbevelingen zijn uitgevoerd. Bij rapporten die gepubliceerd werden voor 1 januari 2021, is het aantal beoordelingsmomenten beperkt tot 2 of 3.

Monitor opvolging aanbevelingen

Sinds juni 2023 brengt het Rekenhof met een online monitor de voortgang van zijn aanbevelingen in beeld. De monitor bevat de aanbevelingen die het Rekenhof sinds 1 januari 2017 publiceerde in zijn auditrapporten over de Vlaamse overheid (uitgezonderd financiële producten zoals het rekeningenrapport). Bij elke aanbeveling staat de recentste beoordelingsstatus die het Rekenhof geeft aan de uitvoering ervan (ten vroegste 1 jaar na publicatie).

De gegevens van de monitor worden om de zes maanden bijgewerkt.

Auditrapporten worden tot 7 jaar na hun publicatiedatum bewaard in de monitor.

Op deze pagina