Opvolging van de aanbevelingen voor de Federale Staat

Werkwijze

Het Rekenhof beoordeelt de uitvoering van zijn aanbevelingen 2 à 3 jaar na publicatie. Voor die beoordeling voert het Rekenhof een eigen onderzoek uit en gaat het voor elke aanbeveling na in welke mate zij is uitgevoerd en of de onderliggende problemen zijn opgelost.

Als blijkt dat er onvoldoende gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen en het Rekenhof bijgevolg beslist dat verdere opvolging noodzakelijk is, wordt de opvolging minstens eenmaal herhaald.

Op basis van de commentaren opgenomen in de monitor, publiceert het Rekenhof regelmatig bepaalde opvolgingsrapporten op haar website.

Monitor opvolging aanbevelingen

Sinds december 2023 brengt het Rekenhof met een online monitor de voortgang van zijn aanbevelingen in beeld. De monitor bevat de aanbevelingen die het Rekenhof sinds 1 januari 2020 publiceerde in zijn auditrapporten over de Federale Staat (uitgezonderd financiële producten zoals het rekeningenrapport en resultaten van wettigheidsonderzoek zoals audits m.b.t. overheidsopdrachten). Bij elke aanbeveling staat de recentste beoordelingsstatus die het Rekenhof geeft aan de uitvoering ervan.

De gegevens van de monitor worden om de zes maanden bijgewerkt.

Auditrapporten worden tot 7 jaar na hun publicatiedatum bewaard in de monitor.

Op deze pagina