Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht

Nederlandse kamer van 26 april 2024

De Vlaamse Regering heeft in september 2020 een Vlaams relanceplan met 180 projecten opgesteld, waarmee het de gevolgen van de COVID-19-pandemie tracht op te vangen en een veerkrachtiger Vlaanderen wil uitbouwen. Het Rekenhof heeft op verzoek van het Vlaams Parlement de informatiekwaliteit van de zesde voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over de relanceplanuitvoering (VGR 2023) geëvalueerd. Die rapportage gaf de stand van uitvoering eind december 2023 weer. Het Rekenhof concludeert dat de VGR 2023 de stand van zaken van de onderzochte projecten vrij goed weergeeft, maar dat een verdere kwaliteitsverbetering moet voortbouwen op een betere definiëring van mijlpalen en outputindicatoren, een duidelijker vermelding van streefwaarden en realisaties, en een eenduidige bepaling van hoe Vlaanderen zijn afspraken met Europa zal nakomen.

Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht
Documents