Voordelige tantièmes in het ambtenarenpensioen

algemene vergadering van 5 april 2023

In zijn verslag aan het federale parlement stelt het Rekenhof problemen vast in de regelgeving over het systeem van voordelige tantièmes in de ambtenarenpensioenen waardoor bepaalde categorieën ambtenaren meer pensioen krijgen en sneller met pensioen kunnen gaan. Het stelt ook problemen vast bij de controle door de Federale Pensioendienst op de naleving van dat systeem. Het besluit daarom dat moet worden onderzocht of de ongelijke behandelingen die uit het systeem voortvloeien, nog steeds kunnen worden gerechtvaardigd.