Verslag over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap

Nederlandse kamer van 2 juli 2013

Het Rekenhof onderzocht de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap. Deze algemene rekeningen zijn de eerste rekeningen die zijn opgemaakt volgens het nieuwe rekendecreet van 2011. Het Rekenhof heeft ook zijn controlemethodiek aan dit decreet aangepast. Het heeft het resultaat daarvan heden bezorgd aan het Vlaams Parlement. De commentaren van het Rekenhof betreffen behalve de uitvoeringsrekening van de begroting voor het eerst ook bedrijfseconomische informatie uit de balans en resultatenrekening, alsook de ESR-geconsolideerde uitvoeringscijfers 2012 van de Vlaamse deelstaatoverheid.

Verslag over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap
Documents