Veiligheidsverificaties door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) - Regelgeving en organisatie

algemene vergadering van 28 april 2022

Met een veiligheidsverificatie gaat de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) na of de toegang van een persoon tot een functie of een locatie een risico inhoudt voor de veiligheid en fundamentele belangen van de Staat, de openbare orde of de fysieke integriteit van andere aanwezige personen. Dit gebeurt op basis van bestaande gegevens in bij wet opgelijste databanken bij de Federale Politie, de Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), de zogenaamde ‘screeningsdiensten’. De NVO werkt als ‘collegiale dienst’ en is o.m. samengesteld uit die screeningsdiensten. Zijn secretariaat is ondergebracht bij de FOD Buitenlandse Zaken. Door de evoluties in de Europese regelgeving (op het vlak van de luchtvaartsector) en de uitbreiding van het instrument van de veiligheidsverificaties naar andere activiteitensectoren valt het te verwachten dat het aantal aanvragen van veiligheidsverificaties door de NVO sterk zal toenemen. Het Rekenhof stelt vast dat de reglementering rond de veiligheidsverificaties alsook de administratieve structuur en de werkwijzen van de NVO voor verbetering vatbaar zijn, met het oog op het consistent, efficiënt en kwaliteitsvol uitvoeren van veiligheidsverificaties en het afleveren van veiligheidsadviezen en -attesten door de NVO

Veiligheidsverificaties door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) - Regelgeving en organisatie
Documents