Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FPD-ambtenarenpensioenen

algemene vergadering van 29 maart 2017

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de uitvoering van het Capelo-project dat de Federale Pensioendienst (FPD) in staat moet stellen de loopbaan van ambtenaren bij te houden in een continu geactualiseerde database. Op basis van deze gegevensbank moeten de pensioenen in de openbare sector automatisch kunnen worden toegekend. Het Rekenhof concludeert dat de Capelo-databank ruim een jaar na de vooropgestelde datum van 31 december 2015 nog steeds onvolledig is. Daardoor kan de FPD voor een belangrijk aantal ambtenaren onmogelijk pensioenramingen maken, de vroegst mogelijke pensioendatum vaststellen of het pensioenbedrag berekenen. Bovendien blijken de al ingevoerde loopbaangegevens vaak onvolledig of onbetrouwbaar. Voorts kan het eigenlijke berekeningsprogramma PenCalc, waaraan Capelo is gekoppeld, nog steeds geen pensioenen berekenen zonder talrijke manuele tussenkomsten.