Stelsel van de jaarlijkse vakantie – Financieel evenwicht en beoordeling van de kwaliteit van het beheer van de vakantiefondsen: opvolging 2023 van de aanbevelingen

algemene vergadering van 18 oktober 2023

Het Rekenhof onderzocht in 2021 in welke mate het mechanisme van solidariteitsoverdracht dat in 2017 werd ingevoerd tussen de vakantiefondsen daadwerkelijk bijdroeg aan het financiële evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie. Het nam ook het systeem van responsabilisering onder de loep dat tegelijkertijd werd ingevoerd met het oog op een kwaliteitsvol beheer van de vakantiefondsen. Naar aanleiding van dat onderzoek kwam het tot het besluit dat het solidariteitsoverdrachtmechanisme volledig losstond van het resultaat van de prestaties die moesten worden gefinancierd en dat het systeem van responsabilisering geen geschikte incentive was om een kwaliteitsvol beheer van de fondsen te garanderen. In zijn stand van zaken van 2023 merkt het Rekenhof op dat deze mechanismen, evenals de gelijkstelling in 2020-2022 van de dagen tijdelijke werkloosheid met gepresteerde dagen, grote gevolgen hadden voor de financiële situatie van het stelsel van de jaarlijkse vakantie, dat al een tekort vertoonde. Het Rekenhof is van oordeel dat van de acht aanbevelingen die het in 2021 had geformuleerd, er vijf niet zijn uitgevoerd en drie in uitvoering zijn.