Rekeningenrapport over 2022

Nederlandse kamer van 30 juni 2023

Mede door de financiële gevolgen van de energie- en de Oekraïnecrisis, sloot de Vlaamse Regering haar geconsolideerde rekening eind 2022 af met een tekort van 2,1 miljard euro, wat beter is dan het tekort van 3,9 miljard euro geraamd bij de begrotingsaanpassing. Het Rekenhof formuleerde bij deze geconsolideerde rekening een oordeel zonder voorbehoud. Het Rekenhof zag gestage verbeteringen in de rekeningaflegging, maar formuleerde toch nog een onthouding bij de bedrijfseconomische balans wegens grote onzekerheden en ontbrekende of onvoldoende gestaafde gegevens. Het wees het Vlaams Parlement er ook op dat de rekeningen nog geen coherent overzicht bevatten van de budgettaire risico’s die de Vlaamse overheid loopt, als gevolg van beleidsbeslissingen, gebeurtenissen en verplichtingen die (nog) niet zijn opgenomen in de boekhouding, maar budgettaire gevolgen inhouden voor de toekomst.

Rekeningenrapport over 2022
Documents