Rekeningenrapport over 2020

Nederlandse kamer van 30 juni 2021

In 2020 hadden zowel nieuwe regelgeving op de overheidsfinanciën, zoals de nieuwe subsidieaanrekening, de nieuwe waardering van participaties en de nieuwe registratie van de schulden voor de ziekenhuisfinanciering, als de coronapandemie een doorslaggevende invloed op de rekeningen van de Vlaamse overheid. Het balanstotaal steeg daardoor sterk en Vlaanderen sloot het boekjaar 2020 af met een bedrijfseconomisch tekort van bijna 13 miljard euro, terwijl de geconsolideerde schuld aanzienlijk toenam. Het Rekenhof diende voor het eerst een oordeel over de geconsolideerde en de algemene rekening uit te spreken. Het gaf een goedkeurend oordeel bij de geconsolideerde rekening. Het erkende ook dat de algemene rekening telkenjare verbetert, maar stelde vooral bij de bedrijfseconomische balans nog grote onzekerheden en ontbrekende gegevens vast. Ten slotte ging het Rekenhof in op enkele maatschappelijk relevante beleidsthema’s, zoals de maatregelen tegen COVID-19 en de vele wachtlijsten in Vlaanderen.

Rekeningenrapport over 2020
Documents