Rekeningenboek over 2012

Nederlandse kamer van 31 oktober 2013

Het Rekenhof heeft op 13 november 2013 zijn rekeningenboek over 2012 aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Dat boek overziet de rekeningaflegging over de uitvoering van de begroting 2012 door de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, ministeries én verzelfstandigde agentschappen. Tegelijk legt het Rekenhof met dit boek aan het parlement ook de resultaten over van een reeks diepteonderzoeken die plaatsvonden in de marge van de rekeningencontrole.

 • Bijlage 1: Ontvangsten 2012
 • Bijlage 2: Uitgaven 2012
 • Bijlage 3: Rekeningen 2012 van DAB's en VOR's


  Waar de controle van het Rekenhof aanleiding heeft gegeven tot individuele controlebevindingen, is telkens de betrokken brief aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting in de onderstaande lijst opgenomen.

  • Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
  • Beleidsdomein Bestuurszaken
  • Beleidsdomein Financiën en Begroting
   • Diestsepoort: rekening.
   • Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap: rekening.
   • Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU): rekening, brief.
   • Gigarant NV: rekening.
   • Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD): rekening, brief.
   • Vlaams Toekomstfonds: rekening
  • Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
  • Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
  • Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
  • Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
   • Beheersdienst Gaasbeek: rekening.
   • Beheersdienst KMSKA: rekening.
   • BLOSO: rekening.
   • Cultureel Centrum Alden Biesen: rekening.
   • De Singel: rekening.
   • Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI): rekening.
   • Koninklijk Ballet van Vlaanderen: rekening.
   • Koninklijke Academie Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL): rekening.
   • Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (Muhka): rekening.
   • Pensioenfonds VRT voor statutairen: rekening.
   • Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM): rekening.
   • Topstukkenfonds: rekening.
   • Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd: rekening.
   • Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF): rekening.
   • Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL): rekening.
   • Vlaamse Opera (VLOPERA): rekening.
   • Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT): rekening, brief.
   • Vlaamse Regulator voor de Media: rekening.
  • Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
   • ESF-Agentschap Vlaanderen: rekening, brief.
   • Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen: rekening.
   • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB): rekening, brief.
  • Beleidsdomein Landbouw en Visserij
   • Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO): rekening.
   • Financieringsinstrument Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA): rekening.
   • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij: rekening.
   • Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM): rekening.
   • Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF): rekening.
  • Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
   • Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO): rekening.
   • Eigen Vermogen van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANB): rekening.
   • Grindfonds: rekening.
   • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad): rekening.
   • Minafonds: rekening, brief.
   • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): rekening, brief.
   • Vlaamse Landmaatschappij (VLM): rekening, brief.
   • Vlaamse Maatschappij voor de Watervoorziening (VMW): rekening, brief.
   • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): rekening, brief.
   • Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): rekening.
  • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  • Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
   • FFUSH: rekening.
   • Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen: rekening.
   • Garantiefonds voor de Huisvesting: rekening.
   • Grondfonds: rekening.
   • Herstelfonds: rekening.
   • Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST): rekening.
   • Rubiconfonds: rekening.
   • Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening: rekening.
   • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW): rekening, brief.
   • Vlaamse Woonraad: rekening.
   • Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed: rekening.