Audit van het aankoopproces en van de overheidsopdrachten bij de ADBA Consulaire Zaken

algemene vergadering van 6 december 2023

Het Rekenhof voerde een audit uit van het aankoopproces van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met de consulaire zaken (ADBA Consulaire Zaken). Het Rekenhof evalueerde daarin de interne beheersing van het aankoopproces en ging na of een selectie van overheidsopdrachten in overeenstemming is met de wettelijke en reglementaire bepalingen, waaronder de concessies met betrekking tot de visa en de overheidsopdrachten voor de paspoorten. Het stelde vast dat de ADBA niet over de instrumenten beschikt om zijn overheidsopdrachten op te volgen en aan te sturen, en lijdt onder een gebrek aan coördinatie tussen de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, die optreden voor zijn rekening. Het formuleren van de behoefte, de bepaling en het nazicht van de selectie- en gunningscriteria, alsook het bepalen van de technische vereisten zijn voor verbetering vatbaar. Ze hebben immers een impact op de kwaliteit van de mededinging en op de goede uitvoering van de opdrachten.