Organisatie van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën (AADA)

algemene vergadering van 23 januari 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de 24-uursdouanedienst die werd ingevoerd om de nationale toegangswegen tot de Europese markt aantrekkelijk te houden en het toezicht op de goederenstromen te versterken. Het Rekenhof stelt vast dat de hervorming haar doelstelling bereikt maar dat de AADA geconfronteerd wordt met een significant risico van personeelstekort. Het beveelt dan ook aan die risico’s beter te omkaderen met reglementaire bepalingen en door contractuele medewerkers in dienst te nemen. Het Rekenhof stelt ook vast dat aan de continudienst een toelage is gekoppeld die effectieve prestaties zou moeten belonen maar die veeleer wordt gebruikt als een maandelijks forfait. Daardoor verschillen de uurkosten bij de gewestelijke directies.