Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

algemene vergadering van 14 april 2021

Het Rekenhof heeft de toepassing van de regeling van de niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen onderzocht. Deze regeling werd in 2008 ingevoerd en biedt de mogelijkheid een loonbonus toe te kennen aan werknemers, aan bijzondere fiscale en sociale voorwaarden. Het Rekenhof stelt vast dat het goedkeuringsproces voor sommige bonusplannen te veel tijd vergt, voornamelijk door de wettelijke bepalingen. Bovendien is het van oordeel dat de controles – van de FOD Werkgelegenheid, de FOD Financiën en de RSZ – zouden moeten worden uitgebreid, onder meer wat betreft de uitvoering van de bonusplannen. Tot slot stelt het vast dat er nog geen globale evaluatie is gebeurd van het systeem van de niet-recurrente voordelen.