Niet-recurrente bedrijfsresultaatgebonden voordelen – Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen: opvolging van de aanbevelingen in 2022 en 2023

algemene vergadering van 14 juni 2023

In zijn verslag aan het federale parlement gaat het Rekenhof na in hoeverre gevolg is gegeven aan de elf aanbevelingen uit zijn initiële audit van mei 2021. Het had toen de regeling van de niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen onderzocht. De regeling trad in werking in 2008 en maakt het mogelijk een loonbonus toe te kennen aan werknemers aan bijzondere sociale en fiscale voorwaarden. In februari 2023 waren vier aanbevelingen uitgevoerd, vier nog in uitvoering en drie niet uitgevoerd. Het beheer van de regeling is erop verbeterd, maar er moet nog worden geëvalueerd hoe doeltreffend ze haar doelstelling bereikt en of de fiscale kosten en het specifieke percentage van de sociale bijdragen nog altijd verantwoord zijn.