Kentekenplaten - Beheer van de concessie door de Staat

algemene vergadering van 28 april 2022

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof hoe de concessie wordt beheerd die de Staat heeft gegund voor het uitreiken van kentekenplaten en kentekenbewijzen voor voertuigen. De uitbesteding werd in 2010 weliswaar voorbereid, maar de ramingen op basis waarvan dat gebeurde (kosten, besparingen, winsten inzake doeltreffendheid en kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers), kunnen niet worden geverifieerd. De eerste concessie werd in 2019 vernieuwd, maar zonder dat een volledige evaluatie ervan werd voorgelegd aan de ministerraad. Bijgevolg kan onmogelijk worden aangetoond dat uitbesteding zuiniger en efficiënter is dan eigen beheer, en dat de vergoedingen die de gebruikers betalen, in verhouding staan tot de werkelijke kosten. Het bestek miskent bovendien de regelgeving over concessieovereenkomsten en verleent een buitensporig concurrentieel voordeel aan de eerste concessiehouder. Hoewel de tweede concessie globaal wordt uitgevoerd overeenkomstig het bestek, worden de activiteiten van de concessiehouder onvoldoende gecontroleerd en garandeert die controle niet dat de ontvangsten voor de Staat correct worden berekend.

Kentekenplaten - Beheer van de concessie door de Staat
Documenten