Invoering en financiering van het Gewestelijk Expresnet (GEN)

algemene vergadering van 25 januari 2017

In een resolutie van 17 maart 2016 verzocht de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof een “onderzoek te […] voeren naar de oorzaken van het falen van het GEN-Fonds en van de aanzienlijke vertraging die de GEN-werkzaamheden hebben opgelopen”.
De Kamer vroeg het Rekenhof voornamelijk het volgende te onderzoeken:

  1. het gebruik van het GEN-fonds sinds de oprichting ervan, met toepassing van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;
  2. waarom de budgetten werden overschreden en de termijnen niet in acht werden genomen;
  3. de oorspronkelijke budgettaire ramingen en termijnen;
  4. welke controle-, opvolgings- en planningsmethoden (zowel budgettair als op de werven) werden gebruikt;
  5. hoe de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten en tussen de verschillende onderdelen van de NMBS-groep verliep.
Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn opdracht meegedeeld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het verslag Gewestelijk Expresnet (GEN) - Invoering en financiering. Het verslag werd vandaag gepubliceerd op de website van het Rekenhof.