Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens

algemene vergadering van 4 december 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzocht het Rekenhof of de fiscus de fiscale gegevens die hij van buitenlandse belastingdiensten ontvangt, kan verwerken en benutten en of hij de controleresultaten opvolgt en evalueert. De Belgische fiscus slaagt erin het overgrote deel van de ontvangen inlichtingen automatisch aan de juiste belastingplichtige te linken, wat internationaal een koppositie betekent. Ondanks een krappe personeelsbezetting en beperkte investeringen in specifieke IT systemen, leidde de verwerking van een eerste golf ontvangen gegevens al tot ruim 300 miljoen euro aan verhogingen van de belastbare grondslag. Dit neemt niet weg dat een steekproefcontrole van het Rekenhof aantoonde dat de risicoanalyse die de fiscus hanteert, nog onvoldoende doeltreffend is. De fiscus is er ook nog niet in geslaagd indicatoren te ontwikkelen om de exploitatie van automatisch uitgewisselde belastinggegevens op te volgen en te evalueren.