Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens - Tweede evaluatieverslag op verzoek van de Panamacommissie

algemene vergadering van 12 november 2020

In een verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers rapporteert het Rekenhof over de audit die het heeft uitgevoerd over de internationale uitwisseling van fiscale gegevens. Deze audit vormt een vervolg op een audit die het eerder in 2019 had uitgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling van de “Panamacommissie”, een bijzondere parlementaire commissie die zich moest buigen over de grootschalige belastingontduiking die aan het licht kwam in de zogenaamde Panama Papers. Het Rekenhof onderzocht daarbij of de fiscus de fiscale gegevens die hij van buitenlandse belastingdiensten ontvangt, efficiënt kan verwerken en benutten en of hij de controleresultaten ervan afdoende opvolgt en evalueert. In de eerste audit lag de focus voornamelijk op de uitwisseling van niet-financiële inlichtingen en financiële inlichtingen. De huidige audit actualiseert deze eerste audit en evalueert in welke mate de fiscus gebruik maakt van twee nieuwe grote internationale uitwisselingsmodaliteiten, namelijk de grensoverschrijdende rulings (individuele afspraken tussen de fiscale administratie en een belastingplichtige over verrekenprijzen of andere fiscale situaties met als doel meer rechtszekerheid te verschaffen) en de buitenlandse landenrapporten (rapporteringsverplichting voor een multinational waarbij deze laatste alle landen waarin zij actief is, moet informeren over de wereldwijde allocatie van winst, economische activiteiten en betaalde belastingen binnen de groep).