Industrieterreinen in het Waalse Gewest

Franse kamer van 7 maart 2023

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van het Waalse beleid inzake industriegebieden. Het Waalse Gewest heeft in deze materie onder meer tot rol om de perimeter van de industrieterreinen af te bakenen via een erkenningsbesluit en de werken te subsidiëren inzake infrastructuur en sanering die worden uitgevoerd door erkende ondernemingen. De audit van het Rekenhof is opgebouwd uit twee luiken. Enerzijds evalueerde het Rekenhof het overheidsbeleid op basis van vier thema’s: de visie op de ontwikkeling van industrieterreinen, de steun aan de ontwikkeling van de economische activiteit, de onderlinge afhankelijkheid met het beleid inzake ruimtelijke ordening en de bevordering van duurzame ontwikkeling. Anderzijds onderzocht het de subsidiëring van de industrieterreinen door het Waalse Gewest.

Industrieterreinen in het Waalse Gewest
Documents