HR-audit bij de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)

algemene vergadering van 24 mei 2017

Bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) bestaan naast elkaar een staatsdienst, die afhangt van de FOD Volksgezondheid, en een eigen rechtspersoon, die onder meer onderzoeken voor derden uitvoert. Niettegenstaande hun verschillende functie en regelgeving, zijn beide structuren in de praktijk sterk verweven. Dat komt ook tot uiting in het personeelsbeleid. Vanuit pragmatische bekommernissen wordt de regelgeving zeer ruim geïnterpreteerd en soms zelfs miskend. Het plan van de regering om één overkoepelende wetenschappelijke instelling op te richten schept mogelijkheden voor een beter beheer. Het streven naar een maximale efficiëntie mag er echter niet toe leiden dat de grenzen van de “openbare dienst” worden opgezocht. Het Rekenhof beveelt daarom aan bij de nieuwe instelling een kader uit te werken voor open, transparante en objectieve administratieve loopbaanbeslissingen.