De pensioenmotor : ontwikkeling en toepassing voor de ambtenarenpensioenen

algemene vergadering van 5 december 2018

In zijn verslag aan het federale parlement stelt het Rekenhof vast dat de databank die de loopbaangegevens van ambtenaren aanreikt aan de nieuwe pensioenmotor, nog altijd niet volledig is. Daardoor kan op www.mypension.be voor ambtenaren niet steeds een correcte pensioenraming worden gemaakt. Aangezien een volledig loopbaanoverzicht onontbeerlijk is om de pensioenrechten vast te stellen over alle stelsels, is dit evenmin het geval bij een gemengd pensioen (ambtenaar plus werknemer of zelfstandige)..