COVID-19 en continuïteit van de federale openbare dienstverlening - Toepassing van de maatregelen op het vlak van personeel

algemene vergadering van 12 januari 2022

In zijn verslag aan het federale parlement stelt het Rekenhof vast dat de federale administraties de continuïteit van hun dienstverlening hebben verzekerd in het kader van de COVID-19-crisis. Ook al beschikte slechts de helft van de onderzochte administraties over een continuïteitsplan, allemaal hadden ze continuïteitsdoelstellingen vastgelegd of hun essentiële opdrachten geïdentificeerd. Van de federale maatregelen op het vlak van personeel die de continuïteit van de dienstverlening moesten bevorderen, waren de uitbreiding van het telewerk en de tijdelijke terbeschikkingstelling van personeel cruciale maatregelen. Hoewel er bij de administraties sprake was van vertragingen en dienstonderbrekingen, hebben deze geen significante invloed gehad op de continuïteit van de openbare dienstverlening. Het Rekenhof vestigt tot slot de aandacht op het feit dat de toegenomen digitalisering en automatisering van de federale administratie niet te koste mogen gaan van kwetsbare doelgroepen en dat een minimum aan fysieke contactpunten moet behouden blijven.