CE-markering - Controle door de Belgische autoriteiten: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen

algemene vergadering van 8 februari 2023

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof in hoeverre gevolg werd gegeven aan de vijftien aanbevelingen uit zijn initiële audit van januari 2020. Daarin werd onderzocht hoe de Belgische autoriteiten de naleving van de eisen inzake de CE-markering voor in België geïmporteerde of op de markt gebrachte producten controleren. Uit de stand van zaken die het Rekenhof opmaakte op 30 juli 2021 en op 30 november 2022 kwam naar voren dat zeven aanbevelingen waren uitgevoerd en dat er acht nog in uitvoering waren. Het overleg tussen nationale markttoezichtautoriteiten onderling of met markttoezichtautoriteiten in andere lidstaten is verbeterd, evenals de kwaliteit van de gegevens in samenhang met de controles en inbreuken. Die verbeteringen zouden moeten bijdragen tot een betere controle op de naleving van de verplichtingen in samenhang met de CE-markering.

CE-markering - Controle door de Belgische autoriteiten: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
Documents