33e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 27 oktober 2021

Het Rekenhof publiceert vandaag zijn 33e Boek van opmerkingen en bezorgt die publicatie aan het Parlement van de Franse Gemeenschap. Het verslag aan het Parlement van de Franse Gemeenschap omvat het oordeel van het Rekenhof over de getrouwe weergave van het vermogen, van de financiële situatie en van het resultaat van het boekjaar van de algemene rekening 2020 van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap. Het 33e Boek omvat ook de opmerkingen en bevindingen van het Rekenhof over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie. Bovendien becommentarieert het de evolutie van de schuld van de Franse Gemeenschap op 31 december 2020 en het vorderingensaldo dat werd bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. In het laatste deel wordt tot slot ingegaan op de uitgaven van de kabinetten van de leden van de regering en van hun ondersteunende diensten.

33e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
Documenten