32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 28 oktober 2020

Het Rekenhof stelt in zijn 32e boek van opmerkingen voor het Parlement van de Franse Gemeenschap zijn opmerkingen voor over de algemene rekening 2019 van de Franse Gemeenschap en de rekeningen 2019 van de openbare instellingen en entiteiten die ervan afhangen. Het bespreekt eveneens de evolutie van het vorderingensaldo in dat jaar. Tot slot stelt het Rekenhof de opmerkingen en aanbevelingen voor die het heeft geformuleerd naar aanleiding van twee audits. De ene audit handelde over de tenuitvoerlegging van de hervorming van de boekhouding bij de Franse Gemeenschap, en de andere over de toekenning van fondsenvoorschotten aan door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde operatoren.

32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
Documents