31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 29 oktober 2019

Het Rekenhof stelt zijn opmerkingen voor over de algemene rekening van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2018 en over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie. Het becommentarieert vervolgens de evolutie van het vorderingensaldo in datzelfde jaar en zet de resultaten uiteen van het onderzoek van de schuld van de Franse Gemeenschap. Vervolgens gaat het in op de overlegging van de rekeningen van de instellingen en entiteiten die afhangen van de Franse Gemeenschap, evenals op de controle van de rekeningen van de universiteiten. Het Rekenhof schetst tot slot de opmerkingen en aanbevelingen die het formuleerde na afloop van vier audits. Twee ervan gingen over het toezicht op de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten die werden gesloten door respectievelijk de Académie de recherche et d’enseignement supérieur en door de Universiteit van Namen. Een derde audit heeft betrekking op de betaling van het onderwijzend personeel van het hoger kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, en de laatste betreft de telling van de opdrachten voor de financiering van de justitiehuizen.