31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement

Franse kamer van 29 oktober 2019

In zijn 31e boek van opmerkingen voor het Waalse Parlement formuleert het Rekenhof zijn bevindingen over de algemene rekeningen 2018 van het algemeen bestuur en van de instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest. Het bespreekt ook kort een aantal financiële en thematische audits die in 2019 werden uitgevoerd.