25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

algemene vergadering van 28 oktober 2020

De rekening van uitvoering van de begroting 2019 van de diensten van de regering sluit met een nettotekort (zonder schuldverrichtingen) van -1,1 miljard euro, dat nagenoeg 26% van de totale netto-ontvangsten vertegenwoordigt. Bovendien bedroeg de directe gewestschuld eind 2019 4,2 miljard euro, d.i. 893 miljoen euro meer ten opzichte van 2018 (+27%).

Het Rekenhof heeft een afkeurend oordeel geformuleerd over de algemene rekening 2019 van de gewestelijke entiteit. Wat betreft de autonome bestuursinstellingen (ABI), heeft het Rekenhof een oordeelonthouding geformuleerd voor 1 ABI (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), heeft 1 afkeurend oordeel geformuleerd (Parkeeragentschap), heeft voor 11 rekeningen een oordeel met voorbehoud geformuleerd en voor 9 een goedkeurend oordeel.

Transversale audit naar de thesauriecyclus: verschillende tekortkomingen aangaande het wettelijke en reglementaire kader van de thesauriecyclus, alsook de ontoereikendheid van de internecontrolemaatregelen van de entiteiten. Daaruit vloeit voort dat sommige risico’s, waaronder het risico op fraude, onvoldoende worden beheerst en geëvalueerd.

Transversale audit over de toekenning en het gebruik van bedrijfswagens.

25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Documenten