180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 12 juli 2023

In het eerste deel van zijn 180e Boek onderzoekt het Rekenhof de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de instellingen gelijkgesteld met AOI's. Het Rekenhof stelt vast dat enkele specifieke problemen werden verholpen maar dat de jaarrekening 2022 nog altijd geen getrouw beeld geeft van de financiële toestand en van het vermogen van het algemeen bestuur. Bij de boeking van de fiscale verrichtingen en de waardering van de activa van het algemeen bestuur (met name de materiële vaste activa, voorraden en liquide middelen) zijn immers nog afwijkingen van materieel belang vastgesteld. Het hof wijdt ook hoofdstukken aan de rekening van uitvoering van de begroting en aan de rekeningen van de AOI's en de ADBA's.