179e Boek – deel II: Boek 2022 over de Sociale Zekerheid

algemene vergadering van 21 september 2022

Het Rekenhof heeft zijn Boek 2022 over de Sociale Zekerheid voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het onderzoekt daarin de budgettaire en financiële toestand van de sociale zekerheid in 2021 (deel I) en geeft een nieuwe stand van zaken van de weerslag van de COVID-19-crisis op de ontvangsten en uitgaven 2020 van de sociale zekerheid. Volgens de voorlopige gegevens op 31 augustus 2022 gaf die crisis in 2020 aanleiding tot 892,5 miljoen euro minder ontvangsten en 10,3 miljard euro extra uitgaven. In 2021 wordt die weerslag geraamd op 479,2 miljoen euro voor de ontvangsten en op 7,1 miljard euro voor de uitgaven en in 2022 op resp. 165,3 miljoen euro en 2,0 miljard euro. Daarnaast rapporteert het over een aantal onderzoeken over het financieel beheer van de instellingen van de sociale zekerheid en over andere thema’s van de sociale zekerheid (delen II-IV).