176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen

algemene vergadering van 29 mei 2019

Overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 bezorgt het Rekenhof vanaf het boekjaar 2018 de rekeningen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en administratieve openbare instellingen (AOI’s) voor 31 mei van het volgende jaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers samen met zijn opmerkingen. De opmerkingen zijn opgenomen in deel I van het 176e Boek, de rekeningen zelf worden apart gepubliceerd.

In uitvoering van artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (hierna: “de wet van 22 mei 2003”), legt het Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale Staat, samen met zijn commentaar, voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het eerste deel van volume I van het Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof op de algemene rekening van 2017. Het Rekenhof bespreekt daarin de uitvoering van de begroting, met de begrotingsresultaten, de naleving van de Europese begrotingsverplichtingen, de inkomsten en uitgaven alsook de financiering van de andere overheden. Vervolgens geeft het commentaar bij de evolutie van de overheidsschuld van de federale Staat en bij de jaarrekening 2018. Tot slot komen een aantal audits aan bod over het Fedcom-boekhoudsysteem, de rekeningen van de rekenplichtigen en de rechtsprekende opdracht van het Rekenhof. Deel II van dit volume I becommentarieert de stand van zaken van de toepassing van de wet van 22 mei 2003 en van de voorlegging van de rekeningen van de andere categorieën van diensten van de federale Staat. Deel III tot slot vat een aantal specifieke financiële en thematische onderzoeken samen. De algemene rekening van het algemeen bestuur is opgenomen in een volume II van het Boek. Dit volume omvat ook meerdere tabellen die zijn opgesteld door het Rekenhof.

Volume III omvat de rekeningen 2017 van de Controledienst van de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen, de enige instelling waarvoor de wet van 2003 al van toepassing is

 • Beleidsdomein A
  • Regie der Gebouwen
  • Federaal Planbureau
 • Beleidsdomein B
  • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
  • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
 • Beleidsdomein C

Volgende instellingen dienden hun rekening niet tijdig in:

 • instelling A
 • instelling B