Nieuwe opdrachten

Chronologisch overzicht van de nieuwe bevoegdheden en opdrachten van het Rekenhof. Meer informatie hierover is te vinden op ‘voorstelling’.

 • audits van de belastinginkomsten (1995): het gaat vooral om audits van het systeem en niet van individuele belastingaangiften. De praktische uitwerking is bepaald in een protocolakkoord tussen het Rekenhof en de minister van Financiën;

 • advies aan het federale parlement en de regionale parlementen over de ontwerpen van begroting, binnen strikte deadlines (1996);

 • ex-postaudits van de inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid, de zgn. performantie-audits (1998);

 • controle van de resultaten van de leerlingentelling in de gemeenschappen, op basis waarvan btw-middelen voor onderwijs worden toegekend aan de gemeenschappen (2000);

 • advies bij ontwerpdecreten van de gewesten over algemene belastingverminderingen- en verhogingen, opcentiemen of aftrekposten (2002);

 • permanente monitoring van de begrotingsartikelen voor uitgaven en het onmiddellijk melden van budgetoverschrijdingen (2003);

 • controle van de verkiezingsuitgaven door de politieke partijen en kandidaten en onderzoek van de boekhouding van de politieke partijen (2003);

 • taken in verband met de mandatenlijsten en vermogensaangiften die politici en hoge ambtenaren moeten indienen bij het Rekenhof (2005);

 • onderzoek van wetsvoorstellen met financiële gevolgen op vraag van het federaal parlement (2005);

 • controle van de rekeningen van instellingen met een bijzonder statuut die met overheidsmiddelen worden gefinancierd , zoals het Grondwettelijk Hof en de Hoge Raad voor de Justitie (2007).

In 2014 werd artikel 180 van de Belgische Grondwet over het Rekenhof aangepast:

 • grondwettelijke basis voor de wetgeving die het Rekenhof belast met de controle van de begrotingen en rekeningen van de deelstaatentiteiten en de instellingen die ervan afhangen;

 • mogelijkheid voor de deelstaatentiteiten om het Rekenhof nieuwe opdrachten toe te kennen tegen betaling.

Sinds 2014 zijn de bevoegdheden van het Rekenhof verder bij wet uitgebreid:

 • onderzoek van de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven door de leden van de koninklijke familie (2014);

 • advies bij bepaalde gemeenschapsbevoegdheden op het vlak van het gezondheidsbeleid (wetsvoorstellen over erkenning van ziekenhuisdiensten) (2014);

 • rapportering over bepaalde gemeenschapsbevoegdheden op het vlak van justitie (2014);

 • tijdelijke bijkomende rapportering over de verdeling van belastingmiddelen over de federale Staat en de gewesten (2016);

 • uitbreiding van de financiële auditbevoegdheid tot alle rechtspersonen die deel uitmaken van de centrale overheid (federale Staat en deelstaatentiteiten), zoals gedefinieerd in het Europees systeem van rekeningen (ESR2015);

 • rapportering over de verdeelsleutel voor de federale artsenquota tussen de gemeenschappen (2018);

 • certificering van de jaarrekeningen van de federale Staat en van alle deelstaatentiteiten (ten laatste vanaf 2020). Deze nieuwe opdracht vloeit voort uit de omzetting in nationale wetgeving van de EU-verordeningen over de begrotingen van de lidstaten (de zogenoemde six-pack en two-pack). Het Rekenhof certificeert al enkele jaren de rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap op basis van regionale wetgeving.

 • nieuwe opdracht in het kader van de regels over politieke transparantie: het Rekenhof kan geldboetes opleggen aan politiek vertegenwoordigers en hoge ambtenaren die hun mandatenlijsten en vermogensaangiften niet indienen in overeenstemming met de wetgeving (vanaf 2019).

Sinds 2024 controleert het Rekenhof de rekeningen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, en de parlementen van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap. Het Rekenhof controleerde al eerder de rekeningen van het Vlaams Parlement, het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, het parlement van de Duitstalige gemeenschap en van sommige dotatiegerechtigde instellingen.

Op deze pagina