SPF Intérieur / FOD Binnenlandse Zaken

Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des cartes d'identité / Adminstratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten