Machtiging

Krachtens artikel 5bis van zijn inrichtingswet van 29 oktober 1846 en artikel 10 van de algemene bepalingenwet van 16 mei 2003, kan het Rekenhof zich te allen tijde alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, met betrekking tot het beheer en het budgettair en boekhoudkundig proces van de diensten en openbare instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen, doen verstrekken.

Als die documenten en inlichtingen persoonsgegevens bevatten, moet echter rekening worden gehouden met dwingende wettelijke of decretale bepalingen in verband met de persoonlijke levenssfeer. Die wetgeving verplicht de “verantwoordelijke voor de verwerking” van persoonsgegevens van iedere verwerking aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Derhalve heeft het Rekenhof in 2008 een algemene aangifte van de verwerking van persoonsgegevens ingediend voor al zijn audit- en controleactiviteiten.

Ook de overheidsinstanties die persoonsgegevens ter beschikking van het Rekenhof stellen, kunnen verplichtingen hebben.

De federale overheidsinstanties en deze die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap, mogen hun persoonsgegevens pas meedelen nadat ze daarvoor machtiging hebben gevraagd aan een sectoraal comité van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of aan de Vlaamse Toezichtcommissie.

Wat betreft de Vlaamse Gemeenschap machtigde de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC), opgericht bij decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, op 29 oktober 2014 de Vlaamse overheidsinstanties binnen het werkterrein van het Rekenhof de gevraagde persoonsgegevens aan het Rekenhof mee te delen om die te gebruiken in het kader van zijn auditopdrachten onder de voorwaarden bepaald in de machtiging.

Zie beraadslaging VTC nr. 36/2014

De doelstellingen voor de mededeling van de persoonsgegevens zijn de volgende.

Het Rekenhof is belast met de controle van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van de gemeenschappen en gewesten (financiële audit). Het waakt ervoor dat geen krediet van de uitgaven van de begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft. Het Rekenhof is eveneens belast met het onderzoek en de verevening van de rekeningen van alle rekenplichtigen van die gemeenschappen en gewesten. Het Rekenhof onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten (rechtmatigheidsaudit). Inzake de ontvangsten oefent het Rekenhof een algemene controle uit op de vaststelling en de invordering. Het Rekenhof controleert de goede besteding van de overheidsgelden; het vergewist zich ervan dat de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht worden genomen (doelmatigheidsaudit).

In dit kader kan het Rekenhof categorieën van gegevens opvragen voor zover noodzakelijk voor de onderzoeken die het uitvoert.

Deze gegevens worden door het Rekenhof in eigen beheer opgeslagen.

Het Rekenhof is gemachtigd zich alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, met betrekking tot het beheer van de diensten en openbare instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen, te doen verstrekken. Een algemene toegang tot bepaalde databanken van de Vlaamse overheid is begrepen in de machtiging van de VTC. Zij geldt voor onbepaalde duur.