Ethische code

De ethische code van het Rekenhof gaat uit van de principes vervat in de missieverklaring.

Sommige waarden, zoals onafhankelijkheid, onpartijdigheid, deskundigheid en vertrouwelijkheid krijgen een specifieke invulling in het kader van de kernopdracht van het Rekenhof, met name de externe auditactiviteiten. Maar elke waarde heeft daarnaast ook een ruimere betekenis die iedereen van het Rekenhof aanbelangt.

De ethische code van het Rekenhof formuleert de waarden en principes die het handelen van de leden en personeelsleden sturen en ondersteunen. Deze waarden en principes liggen aan de basis van de geloofwaardigheid van het Rekenhof en zullen bijdragen tot de bevordering en het behoud van de vereisten inzake deskundigheid en onafhankelijkheid van de instelling en tot het vrijwaren en nog doen groeien van het vertrouwen in zijn integriteit en onpartijdigheid

De ethische code geldt voor iedereen, leden én personeelsleden van het Rekenhof en veronderstelt een constructieve, loyale en oprechte medewerking. De leidinggevenden vervullen een voorbeeldfunctie in de naleving van de erin vervatte waarden.


Waarden

De leden en personeelsleden van het Rekenhof nemen zich voor navolgende waarden te concretiseren in hun professioneel handelen. Al deze waarden zijn even belangrijk.


Onafhankelijkheid

De leden en personeelsleden oefenen hun opdrachten uit in volle onafhankelijkheid ten aanzien van de gecontroleerde entiteiten en vrij van elke externe druk.
Zij stellen geen handelingen die hun onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen en vermijden bijgevolg elk belangenconflict, dit is elke situatie waarin zijzelf of door een tussenpersoon een voordeel hebben dat de onpartijdige en objectieve uitoefening van hun ambt kan beïnvloeden of een gewettigd vermoeden van zulke invloed kan wekken.


Deskundigheid

De leden en de personeelsleden beantwoorden aan de hoge verwachtingen van de wetgevende vergaderingen. Dit impliceert meer bepaald dat zij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hun werk beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsnormen.
De leden en personeelsleden zorgen voor het op peil houden en het ontwikkelen van de vaardigheden en de kennis die nodig zijn voor de uitvoering van de hen toevertrouwde taken.


Integriteit

De leden en personeelsleden geven blijk van een eerlijk en onberispelijk gedrag zowel bij de uitvoering van hun werk, als in het gebruik van de middelen van de instelling. Zij houden zich aan de normen die ze ten aanzien van anderen hanteren.
De leden en de personeelsleden oefenen hun functie uitsluitend uit in het belang van de instelling en in het algemeen belang. Zij vermijden elk gedrag dat hun integriteit in gevaar kan brengen.


Onpartijdigheid

De leden en personeelsleden waken erover dat het verzamelen, analyseren en communiceren van de informatie onpartijdig gebeurt.
De bevindingen, oordelen en aanbevelingen ten aanzien van de gecontroleerde entiteiten vinden op navolgbare wijze hun grond in de feiten en zijn het resultaat van een vastgestelde procedure die medegedeeld en tegensprekelijk is.


Vertrouwelijkheid

De leden en personeelsleden gaan zorgvuldig om met informatie verkregen naar aanleiding van hun professionele activiteiten. Zij verspreiden die informatie, zowel mondeling als schriftelijk, enkel volgens de modaliteiten vastgesteld door het Rekenhof en conform de vigerende regelgeving.


Loyauteit

De leden en personeelsleden leven de wetten en reglementen alsook de beslissingen van de instelling na in de uitvoering van hun werkzaamheden. Ze geven blijk van loyauteit tegenover het Rekenhof.


Respect

De leden en de personeelsleden bevorderen een positief werkklimaat en geven ruimte aan iedereen voor dialoog en zelfontplooiing. Ze respecteren zowel in de interne als externe relaties de waardigheid van iedereen.