Voorstelling

Het Rekenhof is ingesteld door artikel 180 van de Grondwet. Het is een collaterale instelling van het parlement. Het oefent een externe controle uit op de begrotings-, boekhoudkundige- en financiƫle verrichtingen van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de openbare instellingen die ervan afhangen, en de provincies. De controle op de gemeenten behoort niet tot de bevoegdheid van het Rekenhof.

De bevoegdheden van het Rekenhof zijn vastgelegd in zijn inrichtingswet van 29 oktober 1846, die sindsdien herhaaldelijk werd gewijzigd, en in de wet van 16 mei 2003. De inrichtingswet geeft het Rekenhof een ruime mate van onafhankelijkheid en autonomie bij de uitoefening van zijn opdracht.

De werking van het Rekenhof wordt geregeld in een reglement van orde dat door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 5 februari 1998 is goedgekeurd en op 4 september 1998 in het Belgisch Staatsblad is verschenen.