Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Fiscalist

Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van een Nederlandstalige adjunct-auditeur, fiscalist (niveau A), en de samenstelling van een wervingsreserve die twee jaar geldig blijft.


Functiebeschrijving en –profiel

De auditeur, fiscalist heeft als hoofdtaak het uitvoeren van wettigheids- en performantieaudits bij de FOD Financiën.

In geval van wettigheidsaudits gaat de auditeur de wettigheid en de regelmatigheid van het overheidshandelen na.

Bij performantieaudits wordt geoordeeld over de goede besteding van de overheidsgelden of over de resultaten van het beleid (beoordelen van doelbereiking en effectiviteit, verklaren van onvoldoende effectief beleid, …).

Naast de eigenlijke audits, kan de auditeur eveneens worden ingeschakeld bij andere opdrachten met een fiscale insteek. Zo omvat het takenpakket ook het beoordelen van de door de regering geraamde opbrengst van nieuwe fiscale maatregelen in het kader van het begrotingsonderzoek. Daarnaast geeft het Rekenhof op vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers advies bij de meer- of minderopbrengst die de goedkeuring van fiscale wetsvoorstellen tot gevolg zou hebben.

De auditeur kan ook meewerken aan audits die betrekking hebben op de fiscale bevoegdheden die in het kader van de staatshervorming zijn overgedragen naar de gewesten.

Voor deze functie beschikt u over een diploma van master in de rechten of master uit de studiegebieden “economische en toegepaste economische wetenschappen” of “handelswetenschappen en bedrijfskunde”.

U heeft daarnaast ten minste vier jaar fiscale expertise.


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) is hieronder beschikbaar in PDF-formaat :

  • Examenreglement ( pdf )

De inschrijvingen werden afgesloten op 18 januari 2017.
De eerste en tweede proef gaan door op resp. zaterdag 4 februari 2017 en zaterdag 18 februari 2017
De derde en laatste proef vindt plaats in de loop van de maand maart 2017.


Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden