Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Fiscaliteit'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Kaaimantaks
  volledige fiche
 • Controle van kmo’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting
  volledige fiche
 • Betalingen aan belastingparadijzen
  volledige fiche
 • De uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis in de Duitstalige Gemeenschap – Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren en naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
  volledige fiche
 • Accijnzen op energieproducten – Vrijstellingen en terugbetalingen
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de federale overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in de vennootschapsbelasting
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • Permanente fiscale regularisaties
  volledige fiche
 • Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens - Tweede evaluatieverslag op verzoek van de Panamacommissie
  volledige fiche
 • Opvolgingsaudit aangaande de belastingen en heffingen op de watercaptaties en -lozingen
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Btw op grensoverschrijdende elektronische diensten – Mini One Stop Shop (MOSS)
  volledige fiche
 • Dienst voor Alimentatievorderingen - Kwaliteit van de behandeling van aanvragen tot tussenkomst en doeltreffendheid van de invordering van vorderingen
  volledige fiche
 • Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing - Een complexe regeling ter ondersteuning van werkgevers
  volledige fiche
 • Impact Horecaplan 2015. Flexi-jobs, gelegenheidswerk en bruto-netto-overuren
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Sanctiebeleid inzake directe belastingen
  volledige fiche
 • Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting
  volledige fiche
 • Terugbetalingen van btw-tegoeden
  volledige fiche
 • Raming van de fiscale ontvangsten – organisatie en processen
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking
  volledige fiche
 • Verslag aan het federale parlement: Taxatie volgens tekenen en indiciën
  volledige fiche
 • Implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water in het Waalse Gewest – Stand van zaken betreffende het beheer van de kwaliteit van de waterlichamen
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Het beheer van de verkeersbelasting in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Inning van successierechten door de FOD Financiën
  volledige fiche
 • Organisatie en werking van de fiscale opsporingsdiensten
  volledige fiche
 • Belastingen, bijdragen en heffingen op waterwinning en op het lozen van afvalwater
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Accijnzen op tabaksproducten
  volledige fiche
 • Minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Organisatie van de controleacties in de personenbelasting
  volledige fiche
 • Belasting van niet-inwoners natuurlijke personen - Denksporen voor een efficiëntere belasting
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Internationale wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen
  volledige fiche
 • Vennootschapsbijdrage
  volledige fiche
 • Fiscale maatregelen voor belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Fiscale controle van de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen - Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Verwerking en beheer van de aangiften personenbelasting
  volledige fiche
 • Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken - Verwerking van de voorafgaande beslissingen en van de permanente regularisaties
  volledige fiche
 • Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing - Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Intracommunautaire btw-fraude. Opvolgingsonderzoek in samenwerking met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof
  volledige fiche
 • Aanpak van belastingplichtigen die geen aangifte indienen
  volledige fiche
 • Integriteitsbeleid in de federale belastingadministraties
  volledige fiche
 • Evaluatie van de uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof op het vlak van fiscale fraude
  volledige fiche
 • Uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie grote fiscale fraudedossiers. Analyse door het Rekenhof van het verslag van de bevoegde ministers
  volledige fiche
 • Beheer van de fiscale achterstand
  volledige fiche
 • Internationale samenwerking van de Belgische belastingdiensten
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Organisatie en werking van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI)
  volledige fiche
 • Rationeel energiegebruik in gebouwen - Beheer van de door het Energiefonds gefinancierde steun
  volledige fiche
 • Fiscale fraude
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Intracommunautaire btw-fraude
  volledige fiche
 • Inning en controle van de roerende voorheffing
  volledige fiche
 • 20e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Administratieve behandeling van bezwaarschriften inzake directe belastingen - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • De eenmalige bevrijdende aangifte - Behandeling en opvolging door de fiscale administratie
  volledige fiche
 • Fiscale controle van de btw-plichtigen
  volledige fiche
 • Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing
  volledige fiche
 • 18e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Organisatie en werking van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
  volledige fiche
 • Berekening en inning van de bedrijfsvoorheffing
  volledige fiche
 • De verrichtingen die de Administratie der Douane en Accijnzen uitvoert voor rekening van andere fiscale besturen
  volledige fiche
 • Voorkoming en bestrijding van schijnzelfstandigheid
  volledige fiche
 • De administratieve behandeling van bezwaarschriften inzake directe belastingen
  volledige fiche
 • Het meten van de fiscale achterstand
  volledige fiche
 • Het gebruik van de belastingaangiften bij de taxatie van derden
  volledige fiche
 • Accijnzen op minerale oliën. Toezicht doorgelicht
  volledige fiche
 • Commentaar bij het Jaarverslag van de Algemene Administratie van Belastingen
  volledige fiche
 • De fiscale controle van de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen
  volledige fiche
 • Het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden
  volledige fiche
 • Inkohiering van de aanslagen in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting
  volledige fiche
 • De inning van het kijk- en luistergeld in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Belastingkrediet ten voordele van vennootschappen (art.289bis, WIB 92)
  volledige fiche
 • Fiscale controle van werkelijke beroepskosten
  volledige fiche
 • Controle op de aangifte in de vennootschapsbelasting
  volledige fiche
 • Toepassing van de regeling van de definitieve belaste inkomsten (DBI) - Aanslagjaren 1994 tot 1996
  volledige fiche
 • Onderzoek van de belastingaangifte in de personenbelasting : aard en periodiciteit van de controle van de aangifte van de categorie "B"
  volledige fiche
 • Controle met betrekking tot de aangifte in de personenbelasting
  volledige fiche