Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Ambtenarenzaken'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Humanresourcesbeheer bij vier federale wetenschappelijke instellingen
  volledige fiche
 • Voordelige tantièmes in het ambtenarenpensioen
  volledige fiche
 • Humanresourcesbeheer bij Fedasil
  volledige fiche
 • Het beheer van de human resources van de autonome havens van het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • Basisopleiding voor politie-inspecteurs
  volledige fiche
 • COVID-19 en continuïteit van de federale openbare dienstverlening - Toepassing van de maatregelen op het vlak van personeel
  volledige fiche
 • Weddebijslagen in de berekening van het ambtenarenpensioen
  volledige fiche
 • HR-beleid in de penitentiaire diensten - organisatie en performantie
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Internecontroleproces voor schuldvorderingsverklaringen ingediend door de leden van commissies die bijdragen tot de werking van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Financieel evenwicht van het gesolidariseerde pensioenfonds - Duurzaamheid van het pensioensysteem van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen en berekening van de responsabiliseringsbijdrage
  volledige fiche
 • Validatie van studieperiodes bij de vaststelling van het overheidspensioen.
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Vaststelling en beheer van de pensioenen van het statutaire spoorwegpersoneel
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • De boeking en betaling van de wedden van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Invoering van de nieuwe geldelijke loopbaan voor federaal overheidspersoneel
  volledige fiche
 • De pensioenmotor : ontwikkeling en toepassing voor de ambtenarenpensioenen
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Selectieprocedures bij de federale overheid
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Beheer van de catering bij de federale overheid
  volledige fiche
 • Organisatie en beheer van de statutaire opdrachten van het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek
  volledige fiche
 • Geschillenbeheer bij de thesaurie van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • HR-audit bij de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)
  volledige fiche
 • Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FPD-ambtenarenpensioenen
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Administratieve en geldelijke toestand van de personeelsleden van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Beheer van de behoeften aan informaticapersoneel door de federale Staat
  volledige fiche
 • HR-audit bij de FOD Mobiliteit en Vervoer
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Handvest van de sociaal verzekerde: bescherming van de pensioenrechten van de ambtenaar
  volledige fiche
 • HR-audit van het gerechtspersoneel
  volledige fiche
 • Werving en selectie bij de federale politie
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Het beheer van de inventarissen bij de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Militaire pensioenen
  volledige fiche
 • De strategie van administratieve vereenvoudiging in het Waals gewest
  volledige fiche
 • Actuele evoluties binnen de overheidspensioenen – Tussentijdse evaluatie
  volledige fiche
 • Tenuitvoerlegging van de delegatie inzake aanwervingen verleend aan de ambtenaren-generaal van het ministerie van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Personeelsplanning en bezoldiging van het militair personeel van Defensie
  volledige fiche
 • Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Audit van het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen
  volledige fiche
 • Beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren
  volledige fiche
 • Integriteitsbeleid in de federale belastingadministraties
  volledige fiche
 • Personeelsaangelegenheden VDAB
  volledige fiche
 • Management- en staffuncties binnen de federale overheidsdiensten
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Penitentiaire inrichtingen – aanwerving en bezoldiging van het personeel
  volledige fiche
 • Regie der Gebouwen - Personeelsbeheer
  volledige fiche
 • Cumulatie van pensioenen in de openbare sector met een beroeps- of vervangingsinkomen
  volledige fiche
 • De administratieve en geldelijke toestand van het niet-onderwijzend personeel van de provincie Luik
  volledige fiche
 • Controle van de hulp die werd toegekend door het sociaal fonds van het personeel van de provincie Waals-Brabant
  volledige fiche
 • Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector – Regeling van het statutair personeel
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers - Audit van de personeelslcyclus
  volledige fiche
 • Werving en selectie van contractueel personeel
  volledige fiche
 • De administratieve informatica in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Federale Overheidsdienst Financiën – administratieve en geldelijke toestand van het personeel en uitvoering van het personeelsplan
  volledige fiche
 • Overdracht van de pensioenbijdragen uit het privépensioenstelsel naar het openbare pensioenstelsel
  volledige fiche
 • Berekening van de overheidspensioenen. Betrouwbaarheid van de gegevens
  volledige fiche
 • Personeelsaangelegenheden van Kind en Gezin
  volledige fiche
 • Het personeelsbeleid bij de federale beleidsorganen en de ministeriële secretariaten
  volledige fiche
 • Geautomatiseerd beheer van de pensioenen via het berekeningsprogramma Pencalc
  volledige fiche
 • Humanresourcesbeheer van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  volledige fiche
 • Doelmatigheid van de informaticatoelage in de federale openbare diensten
  volledige fiche
 • Onderzoek van de personeelsaangelegenheden van het Universitair Ziekenhuis Gent
  volledige fiche
 • Outsourcing van de informaticafunctie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Centrale Dienst der Vaste Uitgaven : afdeling Wedden
  volledige fiche