Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene administratie

algemene vergadering van 7 juni 2017

De aankopen van een administratie zijn gebonden aan strenge regels die moeten garanderen dat de behoeften zo worden ingevuld dat alle economische actoren gelijke toegang hebben tot de opdrachten en dat de overheidsmiddelen optimaal worden aangewend. Om na te gaan of de aankoopprocedures correct verlopen, heeft het Rekenhof in 2016 een aantal opdrachten geanalyseerd die zes federale departementen hadden toegewezen. Het ging na of de opdrachten in overeenstemming zijn met de overheidsopdrachtenwetgeving en de begrotingswetgeving. Daarnaast onderzocht het ook of de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de POD Maatschappelijke Integratie gevolg hebben gegeven aan zijn vroegere aanbevelingen over het intern toezicht op aankopen. In zijn verslag formuleert het Rekenhof een reeks transversale aanbevelingen opdat de federale departementen de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten beter zouden naleven.