Interbestuurlijke verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten

Nederlandse kamer van 11 juni 2019

De evolutie waarbij de Vlaamse overheid de steden en gemeenten steeds meer beleidsvrijheid geeft, uitte zich onder meer in de integratie in het Gemeentefonds van zeven subsidiestromen aan de lokale besturen, en minder sturing en controle door de Vlaamse overheid. Het Rekenhof onderzocht of deze integratie degelijk werd voorbereid en uitgevoerd. Het stelde vast dat de omslag van de Vlaamse overheid naar een meer coachende en ondersteunende rol er inderdaad is gekomen, maar dat die vooralsnog onder meer gepaard is gegaan met een verlies aan beleidsinformatie.